Salgs- og leveringsvilkår

1. Gyldighet
Disse alminnelige salgs- og leveringsvilkårene gjelder for alle tilbud, salg og leveranser med mindre annet er avtalt i salgskontrakt. Ved eventuell uoverensstemmelse med kjøpers generelle forretningsvilkår, går selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår foran.

2. Priser
Alle priser er å forstå eksklusive merverdiavgift og andre fiskale avgifter som måtte være knyttet til salget av den aktuelle varen/tjenesten i det markedet den selges. Ved eksport av varer og tjenester påligger det kjøperen å besørge og bekoste fortolling, tolldeklarasjon og de nødvendige tillatelser og typegodkjenninger. Alle oppgitte priser er basert på valutakurser på den dato tilbudet ble utstedt. Ved valutaendringer utover 1%, forbeholder selger seg retten til å justere prisen tilsvarende valutaendringen regnet fra den dato tilbudet ble utstedt til den dato selger selv har foretatt full betaling til sin underleverandør. Selger tar videre forbehold om å justere prisen dersom selgers underleverandører endrer sine priser på de tilbudte varer i tiden mellom tilbudet ble utstedt og den dato selger selv har foretatt full betaling til underleverandør.

3. Tilbud og aksept
Kjøpers bestilling skal gjøres skriftlig etter mottak av selgers tilbud. Avtale om salg kommer først i stand ved selgers oversendelse av ordrebekreftelse og kjøper har innbetalt eventuelt forskuddsbeløp dersom krav om dette framgår av salgskontrakten/avtalen.

4. Endringer/avbestillinger
Når endelig avtale er inngått, kan kjøper kun avbestille eller foreta endringer i den avtalte leveranse/installasjon dersom kjøper dekker alle kostnader som selger er og vil bli påført for den opprinnelig avtalte leveranse/installasjon. Dersom endringer eller avbestillinger skjer etter at selger har påbegynt sin levering, skal kjøper i tillegg dekke selgers vederlag som frem til dette tidspunkt er opptjent. Ved endringsbestillinger kan selger kreve at det avtalte vederlag justeres. Alle endringer eller avbestillinger skal foretas skriftlig.

5. Betalingsbetingelser
Kjøper aksepterer å bli kredittvurdert, og kjøper er uten rett til kreditt før selger godkjenner det. Betaling skal være selger i hende dvs. godskrevet bankkonto senest pr den dato som fakturaen og/eller salgskontrakten angir som forfallsdato. Etter forfall beregnes 1% morarente pr påbegynt måned samt kr. 500 i purregebyr pr utsendte betalingspåminnelse. Dersom kjøper mener at det er feil ved utstedt faktura, må det fremsettes skriftlig klage på dette til selger senest innen forfallsdato for fakturaen.

6. Forsendelse, risikoovergang og leveringstid
Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen i det varene er overgitt til den transportør som skal forestå forsendelsen fra selgers varelager. All frakt fra selgers lager til leveringssted skjer for kjøperens regning og risiko, og det er opp til kjøper å tegne forsikring, herunder transportforsikring. Alle oppgitte leverings- og installasjonstider er veiledende. Rettidig installasjon er betinget av at selger gis nødvendig uhindret tilgang til kjøpers lokaler der installasjonen skal foretas. Det aksepteres ikke dagbøter for forsinket levering og installasjon med mindre forsinkelsen kan påvises å skyldes uaktsomhet fra selgers side.

7. Forsinkelse
Dersom selger forstår at et tidspunkt for levering eller mottakelse av varen blir forsinket, skal kjøperen underrettes uten ugrunnet opphold. Selger er ikke erstatningsansvarlig for kjøpers eventuelle tap på grunn av forsinkelser, verken direkte eller indirekte tap.

8. Salgspant
Selger har panterett (salgspant) i alle solgte varer til sikkerhet for selgers krav på kjøpesum med tillegg av installasjonskostnad, renter og omkostninger, inntil alt er blitt betalt.

9. Reklamasjon, feil og mangler
Dersom intet annet er skriftlig avtalt, gir selgeren ett års reklamasjonsrett for feil og mangler ved varen. Kjøper plikter straks ved mottakelse å undersøke de mottatte varer, og kjøper må reklamere over anførte feil og mangler innen rimelig tid etter disse ble eller burde ha blitt oppdaget, ellers taper kjøper sin rett til å påberope feilen/mangelen. Er den leverte varen beheftet med feil eller mangler, og kjøper har reklamert rettidig, kan selger velge mellom å bytte varen mot feilfri vare eller reparere varen. Dersom intet annet er skriftlig avtalt, skjer reparasjon på selgers verksted. Frakt av varen skjer i alle tilfeller for kjøperens regning og risiko. Kjøperen kan alternativt kreve reparasjon/bytte av varen på installasjonsstedet mot at selgers reisekostnader betales i sin helhet av kjøper. Avhjelpes ikke feilen eller mangelen innen rimelig tid, har kjøperen rett til prisavslag som tilsvarer kostnaden for utbedring av mangelen. Dersom det kan tenkes at skade/feil/mangler kan ha oppstått under transport, påligger det kjøperen uten opphold etter mottakelsen skriftlig å underrette både vedkommende transportør og selger om skaden, feilen eller mangelen, og underrette forsikringsselskap hvis kjøper har tegnet forsikring. Selger er ikke under noen omstendighet erstatningsansvarlig for verken direkte eller indirekte tap ved skade på grunn av feil eller mangler, til høyere beløp enn verdien av den komponenten i leveransen hvor feil er påvist. Forutsetningen for slikt erstatningsansvar er under enhver omstendighet at selger har utvist uaktsomhet og at det er klar årsakssammenheng mellom uaktsomheten og kjøpers tap. Kjøper skal i alle fall ved rimelige tiltak begrense sitt tap, og evt. erstatningsansvar kan falle helt bort dersom kjøper ikke har begrenset sitt tap eller kjøper på annen måte er medvirkende til tapet.

10. Produktinformasjon og produktansvar
Selgeren er ikke ansvarlig for at varen er egnet til noe bestemt formål kjøperen måtte mene uten at selgeren har gitt en klar skriftlig garanti om dette. Selger er ikke ovenfor kjøperen skyldig å erstatte skade på grunn av skadeforvoldende egenskap ved varen, verken direkte eller indirekte tap som måtte oppstå.

11. Insolvens og betalingsvanskeligheter samt betalingsvegring
Finner selgeren at det er skjellig grunn til å anta at kjøperen ikke kommer til å oppfylle sin betalingsplikt, har selgeren rett til å kreve at det stilles sikkerhet, også etter at varen er blitt overlevert. Dersom sikkerhet ikke stilles, eller betaling uteblir i mer enn en (1) uke etter forfall, har selger rett til å holde sin ytelse tilbake samt å heve avtalen hva angår ikke-levert vare. Ved evt. heving plikter kjøper fremdeles å betale for de leveranser og ytelser som selger har utført frem til hevingstidspunktet. I tillegg plikter kjøper ved slik heving å erstatte selger det økonomiske tap som selger påføres som følge av hevingen når det er begrunnet i kjøperens betalingsvegring eller betalingsvanskeligheter.

12. Force Majeure og fritakelsesgrunner
Følgende omstendigheter gir selger rett til fritak for levering/installasjon, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over dem, så som brann, naturkatastrofe, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig knapphet, mangler ved leveranse fra leverandør eller underleverandør, eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slike omstendigheter som omhandlet i dette punktet, herunder mangel på råvare og lignende.
Det påligger den part som ønsker å påberope seg slike omstendigheter som omhandlet ovenfor, uten opphold skriftlig å underrette til den annen part. Hver av partene har, hvis stillstanden overstiger to måneder, rett til å heve avtalen helt eller delvis hva gjelder de leveranser som skulle ha skjedd i dette tidsrom. Dette gjelder selv om en slik omstendighet som ovenfor angitt, inntreffer etter avtalt leveringstid. Ingen av partene er erstatningspliktig ved heving av avtalen helt eller delvis, pga. omstendigheter som angitt i dette punkt.

13. Konfidensialitet
Partene plikter å behandle all informasjon som utveksles i forbindelse med det prosjektet salget relaterer seg til, med full diskresjon, og overfor partenes potensielle konkurrenter skal all informasjon være taushetsbelagt og holdes konfidensiell.

14. Verneting
Som verneting for tvister etter denne kontrakt gjelder Bergen tingrett.