GENERELLE AVTALEVILKÅR

Generelle abonnementsvilkår for RosettaLive lisens, support og tilhørende mottakerutstyr (samlet kalt “Tjenestene”) fra Unique Digital Norge AS (UDN) per 15. november 2018

Kunde aksepterer disse Generelle Avtalevilkår i sin helhet, i form av signert avtale, akseptert tilbud, bestilling gjort via epost, fax, web, programvare, sms eller pr telefon/muntlig. Ved pålogging og bruk av Leverandørens plattform eller programvare, aksepteres da også disse vilkår og bruksvilkår i sin helhet (Avtaleinngåelse).

Eventuelle Spesifikke Vilkår som avviker fra disse Generelle Vilkår har førsterang. Senere tilkommende bestillinger og utvidelser følger disse Generelle Vilkår, samt eventuelle Spesifikke Vilkår for aktuell tjeneste/produkt.

 1. INNLEDNING

Alle kinoer (heretter kalt “Kunder”) med eksisterende NOC/supportavtale får tilsendt 1 stk RosettaLive boks per. Kinohus, samt kostnadsfri tilgang til Tjenestene i hele varighetsperioden jfr. pkt. 2.

Disse vilkårene gjelder RosettaLive lisens, support og tilhørende mottakerutstyr Kunden til enhver tid har avtale om å få tilgang til.

Tjenesten UDN leverer er utelukkende av teknsisk art og inkluderer ikke innhold, innholds-bestilling, markedsføring etc.

UDN inngår distribusjonsavtaler med leverandører (distributører, kringkastere og andre tjenesteytere). UDNs avtaler med de ulike innholdsleverandørene inngås for tidsbegrensede perioder, og innholdet i Tjenesten vil kunne variere over tid. Variasjonene kan bestå i at nytt innhold fra nye leverandører kommer til, mens noe kan bortfalle. Kunden er derfor ikke garantert at bestemt innhold forblir tilgjengelige som en del av Tjenesten. Endringer i innhold er en naturlig del av Tjenesten og anses ikke som en mangel eller noe som gir krav på kompensasjon.

For å få tilgang til innhold via RosettaLive Tjenesten må kunden bestille direkte fra innholdsleverandører som har distribusjonsavtale med UDN. I skrivende stund er slik avtale inngått med Live Kino AS ( www.livekino.no )

 1. AVTALEPERIODE

Avtalen gjelder fra Avtaleinngåelse og løper til 31.12.2019

 1. ANSVAR

Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra Tjenestene til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt utstyr oppbevares og anvendes med forsiktighet og i samsvar med gjeldende anvisninger. UDN leverer innenfor Avtaleperioden ut nytt utstyr ved feil eller skader innen fem arbeidsdager dersom Kunden har fulgt de gitte instruksjoner. Ved feil som er dekket av garanti utstedes nytt utstyr uten kostnader for Kunden. Kunden skal gi beskjed innen rimelig tid dersom slik feil foreligger. Dersom feil kan tilskrives Kundens handlinger eller unnlatelser debiterer UDN et erstatningsbeløp i henhold til gjeldende pris for erstattningsutstyr jfr. pkt. 11.

Kunden samtykker i å bruke Tjenesten – inkludert alle funksjoner og all funksjonalitet forbundet med denne i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre restriksjoner på bruk av Tjenesten eller innholdet i den inkludert, men ikke begrenset til opphaverett. Kunden samtykker til å ikke lagre, reprodusere, distribuere, modifisere, vise, framføre, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt slik som uttrykkelig beskrevet i disse Vilkår for bruk) innhold eller informasjon som leveres via Tjenesten eller som er innhentet fra eller gjennom den. Kunden samtykker også til; å ikke omgå, fjerne, endre, deaktivere, degradere eller ødelegge noen del av innholdsbeskyttelsen i Tjenesten; å ikke bruke roboter, spider, scraper eller andre automatiserte midler til å få tilgang til Tjenesten; dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere noen programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige gjennom Tjenesten; å ikke legge til programkode eller andre produkter eller manipulere innholdet i Tjenesten på noen som helst måte; samt å ikke bruke noen som helst metode for å hente ut eller samle inn data eller programkode. I tillegg samtykker Kunden til ikke å laste opp, poste, sende på e-post eller på annen måte overføre eller sende materiale som er utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er tilknyttet Tjenesten, inkludert programvarevirus eller annen datakode, samt filer eller programmer.

 1. ROSETTALIVE-BOKS

UDN forbeholder seg rett til å gjøre endringer som blant annet å konfigurere, oppgradere, formatere og slette data på utstyr tilknyttet UDNs tjenester og programvare. Ved slike endringer og ved reparasjon/bytte av mottaker er det risiko for at innhold/data vil gå tapt. UDN skal søke å varsle slike endringer på forhånd. Eventuell lagring av innhold/data på utstyret medfører ikke eierskap til det lagrede materialet, og kan kun skje etter avtale. Tjenestene fra UDN fungerer kun sammen med den eller de mottaker(e) som er registrert på Kunden i UDNs kunderegister og skal kun brukes til UDNs tjenester. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon og bruk av utstyret.

 1. BRUK AV TJENESTENE

Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte innholdet, tjenestene eller utstyret på annen måte enn det som følger av avtalen eller av lov. Kunden må ikke åpne, manipulere eller på annen måte foreta inngrep i utstyr, eller på annen måte ulovlig motta sending som ikke omfattes av avtalen. Kunden må ikke manipulere, trekke ut, overføre, kopiere, tilgjengeliggjøre, eller på annen måte disponere over hele eller deler av signalstrømmen tilknyttet abonnementet. Kunden har ikke rett til å tilgjengeliggjøre, videresende eller gi tilgang til signalene (herunder TV-, Radio- eller andre audiovisuelle tjenester) og/eller andre tjenester ved hjelp av annet utstyr enn den/de mottaker(e) som er registrert på kunden i UDNs kunderegister. Kunden må heller ikke bruke utstyr som ikke er godkjent av UDN. Overtredelse av denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven eller åndsverksloven. Bryter kunden, eller noen som kunden er ansvarlig for, denne bestemmelsen har UDN rett til å kreve erstatning.

Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Tjenestene, herunder for å sikre at mindreårige ikke får tilgang på innhold som etter sin art kan virke skadelig eller støtende. Tjenestene skal kun benyttes til det formål som følger av avtalen eller av lov.

 1. KVALITET

Kvaliteten på visningen av innhold kan variere fra innholdsleverandør til innholdsleverandør, og kan bli påvirket av en rekke faktorer, for eksempel tilgjengelig båndbredde og/eller hastigheten på Internett-tilkoblingen din. Tilgjengelighet av HD, Ultra HD og HDR er avhengig av Internett-tjenesten din og hva enheten er i stand til. En nedlastingshastighet på minst 20,0 Mbps per strømmende enhet er anbefalt for å motta HD-innhold (definert som en oppløsning på 720p eller høyere). En nedlastingshastighet på minst 30,0 Mbps per strømmende enhet er anbefalt for å motta Ultra HD-innhold (definert som en oppløsning høyere enn 1080p). Kunden er ansvarlig for alle kostnader vedrørende Internett-tilgang. Vi anbefaler at dere sjekker med deres Internett-leverandør for å få informasjon om mulige kostnader vedrørende Internett- og databruk.

 1. EIENDOMSRETTIGHETER

Tjenesten eies og drives av UDN og inneholder materialer (inkludert all programvare, utstyr, design, tekst, redaksjonelt materiale, informasjon, tekst, bilder, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, tegninger og andre grafiske materialer, navn, logoer, varemerker og tjenestemerker) som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett.

Kunden samtykker i å følge alle gjeldende lover om opphavsrett og intellektuell eiendomsrett. Kunden erkjenner at tjenesten har blitt utviklet, kompilert, planlagt, revidert, valgt og arrangert av UDN og andre gjennom bruk av metoder og standarder for vurdering utviklet og anvendt gjennom betydelig tid, innsats og penger og utgjør verdifulle immaterielle rettigheter for UDN og for andre.

Kunden samtykker i å varsle UDN umiddelbart hvis Kunden blir klar over at noen hevder at tjenesten krenker immaterielle rettigheter. Ingen rettighet, tittel eller interesse i eller for tjenesten vår eller innhold i tjenesten overføres til Kunden, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, er reservert av UDN. Kunden kan ikke bruke noen av merkene, logoene, produkt- eller tjenestenavnene, designene, slagordene eller varemerkene til UDN uten tillatelse fra UDN.

Hvis Kunden skriver ut, kopierer eller laster ned en del av Tjenesten på en måte som er i strid med disse vilkårene, opphører umiddelbart Kundens rettigheter med hensyn til bruk av tjenesten, og Kunden må returnere eller ødelegge alle kopier av materialet som Kunden har laget.

 1. SENDINGSBRUDD / SENDINGSFORSTYRRELSER / ANSVARSFRASKRIVELSE

UDN har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer via Tjenesten. UDN dekker ingen direkte eller indirekte tap ved brudd (eller vesentlig forstyrres) på sendingene, selv om dette henføres til utstyr eller tjenester som UDN svarer for.

 1. HELPDESK & NOC

Kunden har elektronisk tilgang til Leverandørs NOC  tjeneste, for teknisk assistanse.

UDN’s NOC er betjent UCS NOC er bemannet mellom 08:00 og 24:00, 7 dager i uken, 365 dager i året, og kan kontaktes via webportal og e-post

 1. AVGIFTER OG BETALING

Kundens betalingsforpliktelse løper f.o.m. Avtaleinngåelse. Kunden betaler priser og avgifter i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til UDN, eller den som UDN har overdratt kravet til. Første faktura vil omfatte eventuell etableringsavgift, abonnement for rest av tilknytningsterminen, samt første betalingstermin for abonnement. Fakturering og betaling vil skje forskuddsvis med unntak for tilleggstjenester som faktureres etterskuddsvis. UDN har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved manglende betaling av en/flere avtalte ytelser, har UDN rett til å stenge Tjenestene, jfr. pkt. 15 etter å ha gitt rimelig varsel.

 1. PRISER

Alle priser er å forstå eksklusive merverdiavgift og andre fiskale avgifter som måtte være knyttet til salget av den aktuelle varen/tjenesten i det markedet den selges. Alle priser er oppgitt i norske kroner.

Abonementet for RosettaLive lisens, support og tilhørende mottakerutstyr prises per. sal per. måned, men er begrenset til det antall saler som har mottakerutstyr per kunde. Som nevnt innledningsvis vil alle kinoer med eksisterende NOC/supportavtale bli tilbudt 1 stk RosettaLive boks per. Kinohus, samt kostnadsfri tilgang til Tjenestene i hele varighetsperioden jfr. pkt. 2. Det vil således ikke påløpe noen kostnader for Kunden. Med mindre kunden ønsker mottakerutstyr i flere saler. I hvliket fall vil Kunden bli fakturert for det antallet saler som har mottakerutstyr.

Abonementsprisen for tjenesten er:

NOK 199,00 ekskl. MVA per sal per måned. For saler med mulighet for mottak av strømming fra Tjenesten.

Dersom kunden øsker utrykkning fra tekniker ifm. Installasjon, konfigurasjon eller tilsyn. Faktureres Kunden etter UDN’s standard timesatser pluss eventuelle reisekostnader.

Standard timesatser:

D-kino Tekniker NOK 945,00 ekskl. MVA

NOC Tekniker NOK 745,00 ekskl. MVA

Ved manglende retur av mottakerutstyr ifb. Garantierstattning, oppgradering eller oppsigelse/opphør av avtale aksepterer Kunden å bli fakturert 6 500,00 ekskl. MVA per enhet.

 1. KLAGE PÅ FAKTURA

Dersom Kunden mener at det er feil på fakturaen, må Kunden klage innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må Kunden angi hva innbetalingen knytter seg til.

 1. ENDRING AV TJENESTEN OG VILKÅR

13.1 Endringer

UDN har rett til å foreta endringer i Tjenestene, for eksempel i teknisk infrastruktur, nett og utstyr. Slike endringer kan skyldes mange forhold, for eksempel endringer i Tjenestens sammensetning, ny programvare, behov for økt båndbredde, tilgang til innhold I nye formater og kvaliteter (3D, ATMOS, HDR etc.)

13.2 Varsel om endringer

UDN skal varsle Kunden om alle endringer nevnt i punkt 10.1 som kan ha betydning for Kunden. Så langt det er praktisk mulig skal slik varsel gis senest én uke før endringen trer i kraft. I de tilfellene det ikke er mulig å varsle endringer med en ukes varsel, skal UDN varsle Kundene så snart som mulig etter at det er på det rene at endringen vil bli gjennomført. For endringer til gunst for Kunden gjelder ingen varslingsfrist.

 1. BRUK AV KUNDEINFORMASJON
  UDN behandler data om Kunden som selskapet har mottatt, herunder spesifikk informasjon om kundens bruk av UDNs tjenester. Personopplysningene blir brukt av UDN til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av Tjenestene samt til fakturering for bruk av Tjenestene. Kundens navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer/ mobilnummer vil bli brukt som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om UDNs tjenester og nyheter samt nødvendig informasjon relatert til Kundens avtaleforhold.
 1. KUNDENS MISLIGHOLD

Ved manglende/forsinket betaling fra kundens side forbeholder UDN seg retten til ikke å oppdatere/evt. avstenge Tjenesten uten varsel utover det som følger av betalingspåminnelsen. Er betaling ikke mottatt senest 15 dager etter signalets opphør, har UDN rett til å heve abonnementsavtalen med umiddelbar virkning.

UDN forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig avtalebrudd fra Kundens side.
Som vesentlig mislighold anses bl.a., men ikke begrenset til kopiering eller annen bruk av tjenestene i strid med åndsverkloven og/eller straffeloven, herunder å gi ulovlig tilgang til tredjemann, samt bruk av utstyr utenfor kinohuset.

Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele avtaleperioden. Ved mislighold fra kundens side skal utstyr tilbakeleveres umiddelbart. Skjer dette ikke belastes erstatning for leid/utlånt utstyr etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at UDN ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve tilbakelevering av utleid/utlånt utstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 a og b.

 1. OVERDRAGELSE

UDN kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til andre selskaper. Ved slik overdragelse skal UDN varsle Kunden. Kunden kan heve avtalen uten ekstra kostnad dersom overdragelsen er til ugunst for Kunden.

 1. TVISTER

Tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Partenes rettigheter og plikter er underlagt norsk rett. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger partene imellom, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved de alminnelige domstoler. UDN’s forretningsadresse angir rett verneting med mindre partene blir enig om noe annet.